Badania rzeczywistych przebiegów uderzenia hydraulicznego

Jeżeli długość projektowanego przewodu tłocznego będzie większa od obliczonej długości bezpiecznej ib, to uderzenie hydrauliczne nie będzie niebezpieczne dla przewodu, jeśli natomiast projektowany przewód bę dzie krótszy niż lb, to ciśnienie przy uderzeniu hydraulicznym przekroczy ciśnienie robocze. Jeśli ciśnienie wynikłe wskutek uderzenia hydraulicznego przekroczy dopuszczalne ciśnienie dla przewodu, należy stosować urządzenie zmniejszające to ciśnienie.

Wyprowadzone wyżej wzory odnosiiy się do wysokości ciśnień roboczych wyższych od przyrostu wysokości ciśnienia wynikłego z uderzenia Q.V hydraulicznego, to znaczy h > -. W przewodach może zdarzyć się równv nież przypadek określony nierównością ?i<-, czyli wysokość ciśnienia po zamknięciu zasuwy spadnie poniżej wysokości ciśnienia atmosferycznego ha. W krańcowym przypadku może zajść równość - = h + hs. Po podstawieniu tej wartości do wzorów [3-34] i [3-35] otrzyma się li = 2h . h [3-33] mm st 1 n 1 J h . = - h [3-39] rrm a Ł J

Badania rzeczywistych przebiegów uderzenia hydraulicznego, które przedstawiono na rys. 3-104 (wybranych z wielu), wykazały, że

– w przypadku obniżenia się ciśnienia poniżej ciśnienia atmosferycznego, faza obniżonego ciśnienia trwa dłużej, a czas fazy ciśnienia podwyższonego trwa krócej niż czas fazy uderzenia hydraulicznego obliczony ze 21 wzoru T = -, a

– amplitudy ciśnień są niesymetryczne względem linii ciśnienia statycznego amplituda ujemna jest znacznie mniejsza od amplitudy dodatniej,

– największa amplituda występuje w pierwszej fazie następne są mniejsze i szybko zanikają. „

Leave a Reply