Bezpieczeństwo i higiena pracy przy eksploatacji pompowni

Specjalną uwagę w czasie eksploatacji pompowni należy poświęcić bezpieczeństwu i higienie pracy.

Przed uruchomieniem zespołu pompowego obsługujący powinien stwierdzić, czy zespół i wszystkie urządzenia pompowni są w stanie nadającym się do ruchu. Części ruchome i wirujące pompy, silnika i przekładni powinny być osłonięte specjalnymi osłonami, przegrodami i poręczami. W czasie ruchu zespołu nie należy przeprowadzać żadnych napraw.

Pracownicy zatrudnieni przy obsłudze i naprawach pomp podających wodę do sieci miejskiej, oczyszczaniu i naprawach zbiorników dolnych i górnych, rurociągów i pomp II stopnia powinni być poddawani dokładnym badaniom lekarskim dwa razy w ciągu roku. Obsługujący jest zobowiązany do bezzwłocznego zawiadomienia zakładu pracy o wszelkich wypadkach chorób zakaźnych w jego rodzinie. Zakład pracy może zezwolić obsługującemu na dalszą pracę po orzeczeniu Wydziału Zdrowia.

Robotnicy zatrudnieni w pompowniach i stykający się przy obsłudze naprawie z urządzeniami służącymi do dostawy wody pitnej powinni: „osić ubrania oraz obuwie ochronne i rękawice gumowe – wydezynfeko- wane, używać czyste, odpowiednio przechowywane i dezynfekowane narzędzia.

Do dezynfekcji rękawic i butów gumowych stosuje się roztwór 25 G wapna chlorowanego oraz 25 cm! chemicznie czystego kwasu solnego 25-procentowego w 1 1 wody letniej lub ciepłej.

Pracownicy obsługujący pompownie ściekowe również powinni pracować w odzieży ochronnej, a przy oczyszczaniu wirników pomp i rozdrabniarek używać gumowych rękawic. Pompownie ściekowe, a w szczególności zbiorniki dolne, należy bardzo dobrze wentylować. W zbiornikach dolnych pompowni ściekowych mogą gromadzić się gazy palne (metan, gaz świetlny, gaz fermentacyjny), gazy trujące (dwutlenek węgla, gaz świetlny, siarkowodór, gaz fermentacyjny) i pary paliw ciekłych (nafty, benzyny). Przy nieostrożnym i nieodpowiednim postępowaniu przy naprawach i eksploatacji gazy te mogą być przyczyną wybuchu lub zatrucia.

Leave a Reply