Elementy zbiornika

Podane wymiary powinny umożliwić sprawdzenie obliczeń wytrzymałościowych i pojemności. Elementy zbiornika nie przedstawione dostatecznie wyraźnie dla sprawdzenia obliczeń powinny być przedstawione na odrębnych rysunkach wykonanych w większej skali. Na rysunku zestawieniowym powinny być podane następujące dane:

– 1) nr fabryczny zbiornika,

– 2) rok budowy,

– 3) ciśnienie i temperatura obliczeniowa,

– 4) pojemność w m3,

– b) obliczenia wytrzymałościowe poszczególnych elementów,

– c) karty pomiarów głównych elementów,

– d) wykaz wyrobów hutniczych wraz z poświadczeniami (atestami) badań materiałowych,

– e) świadectwo obróbki cieplnej (rodzaj i przebieg),

– f) wykaz spawaczy, którzy wykonali złącza spawane,

– g) wykaz wyników badań złączy spawanych oraz szkicowy rysunek rozłożenia spoin z podaniem miejsc prześwietlonych lub zbadanych innymi metodami,

– h) wykaz osprzętu wraz z poświadczeniami badań (atestami), w których powinno być podane dopuszczone ciśnienie i temperatura.

– 8.6.3. Poświadczenie zszyte w jedną całość wraz z załącznikami powinno być sporządzone w dwóch egzemplarzach przeznaczonych dla nabywcy.

– 8.6.4. Wzory poświadczeń oraz wykazów, o których mowa w pkt. 8.6.1 i 8.6.2 ustala Urząd Dozoru Technicznego.

– 8.6.5. Właściwy okręgowy dozór techniczny może w uzasadnionych przypadkach zwolnić zakład od załączania do wykazu materiałów i osprzętu poświadczeń (atestów), jeżeli poświadczenia te będą przechowywane w kontroli technicznej zakładu i przedkładane na każde żądanie organom dozoru technicznego.

Leave a Reply