Kształt budynku studni nadbrzeżnej i pompown

Kształt budynku studni nadbrzeżnej i pompowni zależy także od sposobu ich wykonania. Studnie opuszczane mają przekrój kołowy. Nad studnią może być ustawiony budynek, którego kształt w części nadziemnej uzależniony jest od ilości i rodzaju urządzeń mieszczących się w nim.

Przewody doprowadzające wodę do pompowni, przebiegające w korycie rzeki, układa się w płytkim wykopie lub nad dnem. Wlot do przewodu w zależności od głębokości rzeki i średnicy rur umieszcza się na wysokości 0,5-P2 m nad dnem. Stosuje się co najmniej dwa przewody.

Na rysunku 5-5 przedstawiono schematy niektórych pompowni rzecznych. Pompownie na brzegach kanałów spławnych są najczęściej budowane jako nie zagłębione ze względu na małe wahania poziomu wody w kanałach i możliwość jego regulowania za pomocą jazów. Rys. 5-6 przedstawia sposoby usytuowania pompowni przy kanale.

Ujęcia wody wyposażone są w progi zapobiegające przedostawaniu się osadów dennych, kraty i sita chroniące przed zanieczyszczeniami oraz w zamknięcia odłączające ujęcie od kanału. Wysokość progu wynosi 0,3-bO,8 m. Wlot do rury ssawnej, dla uniknięcia przedostawania się ciał pływających ,i lodu, znajduje się na głębokości 0,2-ł-0,5 m poniżej najniższego zwierciadła wody w kanale. Pompownie o małej wydajności mają ujęcia rurowe biegnące płytkim wykopem w dnie kanału.

Rurociągi ssawne pompowni naziemnych przy kanałach prowadzi się albo na estakadzie, ujmując wodę z dala od brzegu (rys. 5-7), albo na ‚ brzegu (rys. 5-8a) albo pod ziemią, ujmując wodę przy brzegu (rys. 5-8b) lub w dnie (rys. 5-8c).

Leave a Reply