Manometr rurkowy Bourdona

W pompowniach stosuje się przeważnie manometry prężne: rurkowe i przeponowe. Na rysunku 3-76 pokazano manometr rurkowy z elementem prężnym tzw. rurką Burdona 4 o przekroju owalnym lub eliptycznym, zgiętą łukowo w płaszczyźnie, małych osi elipsy. Jeden koniec rurki jest przymocowany do obsady 3, a drugi – zasklepiony. Zmiany kształtu i położenia rurki wskutek zmian ciśnienia powodują obrót wskazówki 7 nad skalą 8 za pośrednictwem dźwigni 5 i przekładni mechanicznej.

Manometr rurkowy Bourdona może być przystosowany również do pomiaru podciśnienia. Konstrukcja wakuometrów rurkowych w zasadzie nie różni się od konstrukcji manometrów, natomiast działanie sprężystej rurki wakuometru tym różni się od działania sprężystej rurki manometru, że pod wpływem rosnącego podciśnienia pierwsza zgina się. zaś druga pod wpływem rosnącego ciśnienia wyprostowuje się.

Przy wyborze manometrów, podobnie jak przy wyborze innych przyrządów pomiarowych, należy zwracać uwagę, aby w czasie normalnej pracy manometru położenie wskazówki znajdowało się w przedziale 1/3-P2/3 skali. Średnica tarczy manometru powinna być tak duża, aby wskazania były widoczne ze stanowiska obsługi.

Dokładność wskazań manometrów technicznych wynosi l-f-4% górnej granicy obszaru mierniczego. Dokładność manometru określona jest klasą dokładności wyrażoną w procentach dopuszczalnego błędu względnego odniesionego do górnej granicy wskazań. Ciąg klas dokładności jest następujący: 1 1,5 2,5 4,0 6,0. Jeżeli błąd wskazań manometru nie przekracza np. 2,5%), na jego tarczy widnieje symbol 2,5.

Manometr rurkowy umieszczony na przewodzie, którym przepływa ciecz zanieczyszczona lub osad, może wskazywać niedokładnie lub wcale nie działać wskutek zatkania się rurki osadem. Wypełnienie manometru wodą przed montażem nie chroni go przed zanieczyszczeniem. Odpowiednim zabezpieczeniem przyrządu jest przepona i wypełnienie wodą przestrzeni znajdującej się nad nią przed wytworzeniem ciśnienia w przewodzie. Wa- kuometry nie wymagają takiego zabezpieczenia, ponieważ wnętrze przewodu łączącego rurkę manometru z przewodem głównym, którym płynie zanieczyszczona ciecz, wypełnione jest powietrzem.

Leave a Reply