Objętość ścieków dopływających do pompowni komunalnej

Pojemność zbiornika dolnego oblicza się w sposób tabelaryczny, za pomocą wykresu schodkowego lub całkowego (patrz. p. 1.3.3). Jeśli brak jest danych umożliwiających obliczenie zbiornika, jego pojemność przyjmuje się równą lub większą od 5-minutowej wydajności największej pompy bądź równą 10-minutowemu największemu dopływowi ścieków do pompowni.

Dno zbiornika dolnego ma pochylenie większe niż 0,10 w kierunku wgłębienia pod lejami ssawnymi. Głębokość zbiornika wynosi ok. 1.5-4-2,0 m od dolnej krawędzi przewodu odpływowego. Osad w zbiorniku dolnym może być spłukiwany ściekami doprowadzanymi przez odgałęzienie od przewodu tłocznego. Odgałęzienie to umożliwia również odwodnienie części lub całości przewodów tłocznych uszkodzonych lub nieczynnych.

Objętość ścieków dopływających do pompowni komunalnej określa się na podstawie wyżej wspomnianych „Wytycznych projektowania wielkości wodociągu komunalnego w zakresie zapotrzebowania wody”, zakładając na podstawie rozkładu typowego procentowy rozkład godzinowy przepływów w stosunku do przepływu dobowego. Należy przy tym uwzględnić: retencyjne działanie kanałów przez obniżenie o ok. 20% współczynników nie- równomierności godzinowej w stosunku do współczynników wodociągowych, ilości wody gruntowej infiltrującej do sieci kanalizacyjnej oraz dopływ wód deszczowych – według zaleceń podanych w podręcznikach omawiających obliczanie sieci kanalizacyjnej.

W celu zmniejszenia mocy silników napędzających pompy, przy dużym dopływie wód deszczowych, projektuje się zbiorniki wyrównawcze przy pompowni.

Pompownie dla kanalizacji ogólnospławnej mają dwie grupy pomp: jedną do podnoszenia wody deszczowej w czasie deszczu, a drugą do podnoszenia ścieków w porze bezdeszczowej. W czasie deszczu pracują obie grupy.

Leave a Reply