Obliczanie pojemności zbiornika hydroforowego

Pojemność zbiornika hydroforowego zależy przede wszystkim od sposobu zasilania go sprężonym powietrzem. Wytwarzanie poduszki powietrza sprężanego do pmax i rozprężającego się do pmln może się odbywać za po mocą sprężarki lub bez niej. Rozróżniamy urządzenia hydroforowe b e z- sprężarkowe jedno- i dwuzbiomikowe.

W urządzeniu jednozbiornikowym powietrze o ciśnieniu atmosferycznym przy poziomie zerowym wody, po wtłoczeniu wody, uzyskuje ciśnienie pmin i następnie pmex.

Na rysunku 2-4 przedstawione są zbiorniki: bezsprężarkowy (rys. 2-4a) oraz sprężarkowe (rys. 2-4bic). Zbiornik na rys. 2-4b)dla ciśnień pm-m = = 2 atn i pmax = 4 atn, zaś zbiornik na rys. 2-4c dla ciśnień pm„ = 5 atn i Pm8.v 8 atn. Widoczne jest, że pojemność, a więc i koszt zbiornika w urządzeniu bezsprężarkowym są większe niż w urządzeniach hydroforowych sprężarkowych.

Poza tym w urządzeniu hydroforowym bezsprężarkowym z czasem objętość zbiornika wypełniona powietrzem zmniejsza się i co najmniej raz w miesiącu trzeba uzupełniać zapas powietrza i sprężać je za pomocą pompy odśrodkowej. W tym celu przed uruchomieniem pompy obniża się zwierciadło wody do poziomu zerowego i wypełnia przestrzeń nad wodą powietrzem atmosferycznym.

W hydroforowym urządzeniu bezsprężarkowym dwuzbiornikowym (rys. 2-5) napełnianie zbiornika powietrzem o ciśnieniu pmin odbywa się przez wielokrotne powtarzanie następujących czynności: pompowanie wody do jednego ze zbiorników 5 przy otwartym zaworze 8 na połączeniu między nimi, zamknięcie połączenia między zbiornikami po napełnieniu zbiornika 5 wodą, otwarcie zaworu napowietrzającego 7 i spustowego 11 w celu usunięcia wody i wypełnienia zbiornika 5 powietrzem atmosferycznym, zamknięcie zaworów napowietrzającego 7 i spu- sie tch trwania następuje daleko posunięta wymiana ciepła między powietrzem a wodą i ściankami zbiornika, można więc uważać, że przemiany te są izotermiczne i wobec tego dla urządzenia hydroforowego bezsprężarko- wego (rys. 2-6a) można napisać równanie

– 1 – = (Pmin -r 1) V = (Pntai + 1) (V – V,) objętość przestrzeni powietrznej przy ciśnieniu 1 ata, objętość przestrzeni powietrznej przy ciśnieniu pmin atn V = Vv + Vp, objętość przestrzeni wodnej między zwierciadłem wody przy Pmin i zwierciadłem wody przy pnlex atn, objętość przestrzeni powietrznej przy ciśnieniu pmax atn, p . -1- 1

Leave a Reply