Pompownie melioracyjne

W przeciwieństwie do pompowni kopalnianych, pompownie melioracyjne mają przy różnej wydajności, wahającej się od 1 1/sek do 400 nP/sek, stosunkowo małą wysokość podnoszenia (1 -=-70 m).

W pompowniach o dużej wydajności i małej wysokości podnoszenia stosowane są pompy śmigłowe. Z opisanych dotychczas pompowni jako melioracyjne mogą pracować pompownie pływające, ślimakowe i przewoźne.

Pompownie melioracyjne służą do nawadniania łub odwadniania terenów. Najbardziej rozbudowane urządzenie nawadniające składa się z: ujęcia, przewodu lub kanału doprowadzającego wodę do osadnika, osadnika, przewodu lub kanału doprowadzającego wodę do pompowni, pompowni, przewodu tłocznego, basenu odpływowego i kanału odpływowego (rys. 5-66). W zależności od potrzeb i warunków nie wszystkie wymienione elementy muszą w urządzeniu występować, względnie mogą łączyć w sobie dwie lub więcej funkcji bądź też ich kolejność może być zmieniona (np. osadnik może znajdować się przy końcu przewodu tłocznego). Rolę pompowni melioracyjnej mogą spełniać również opisane już pompownie rzeczne.

Urządzenie odwadniające składa się z: głównego kanału odwadniającego otwartego, komory wstępnej przed pompownią, pompowni, przewodu tłocznego, jazu, przewodu odpływowego za jazem, grobli, wypustu i odbiornika, którym najczęściej jest rzeka (rys. 5-67, 5-68). W tym przypadku nie muszą występować wszystkie elementy urządzenia oraz mogą one być zespolone (np. przewód tłoczny za pompownią i przewód za jazem mogą być jednym przewodem).

Pompownia może również być wybudowana na grobli (rys. 5-69) lub za nią. Jeśli doprowadzenie wody do pompowni odbywa się za pomocą rurociągu zamkniętego, urządzenie odwadniające składa się z: głównego rurociągu dopływowego, rurociągów odgałęziających się do pompowni, pompowni, przewodu tłocznego, zaworów, przewodu odpływowego, grobli, wypustu i odbiornika. Jeśli dopływ wód jest nierównomierny, to w celu uzyskania bardziej równomiernej pracy pompowni buduje się przed nią zbiornik wyrównawczy lub zwiększa się przekrój kanałów.

Oprócz urządzeń melioracyjnych usuwających wody powierzchniowe budowane są urządzenia melioracyjne obniżające poziom wód gruntowych, W Polsce pompownie melioracyjne najczęściej podnoszą wodę na niewielką wysokość. Są to często pompownie w układzie lewarowym (rys. 5-70) lub z pompami o osi pionowej i napędzie elektrycznym (rys. 5-71) albo spa- linowym (rys. 5-72). Opory przepływu przy niewielkich wysokościach podnoszenia mogą być znacznie zmniejszone dzięki temu. że woda przepływa jedynie przez krótki odcinek rury tłocznej (rys. 5-71 i 5-72) lub ze zbiornika dolnego przez pompę bezpośrednio do zbiornika górnego (rys. 5-73).

Leave a Reply