Pompownie osadów

Osady powstające przy oczyszczaniu ścieków są transportowane na terenie zakładu oczyszczania ścieków lub poza zakład, gdzie wykorzystuje się je w gospodarstwach rolnych, znajdujących się niekiedy w znacznej odległości od zakładu. Najtańszym sposobem transportu osadu jest pompowanie. Jest ono 5-ńl0, a nawet 30-krotnie, tańsze od transportu pojazdami lub barkami.

Własności osadu zależą od zawartości wody, która odpowiednio do stopnia przeróbki osadu waha się w granicach 85-ń99°/o. Strata wysokości ciśnienia przy przepływie osadu przez przewód zależy od prędkości przepływu. Zależność ta odbiega od charakterystyki przepływu wody. Przy małych prędkościach opór przepływu osadu jest znacznie większy od oporu przepływu wody wraz z rosnącą prędkością różnice oporów maleją, a przy dużych prędkościach opór przepływu wody jest większy od oporu przepływu osadu. Opory przepływu osadów o zawartości wody 94-H98°/O przez przewody o średnicach 150, 200, 250, 300, 400 mm można określić na podstawie nomogramów zamieszczonych na rys. 5-55, 5-56, 5-57, 5-58 i 5-59. Przy projektowaniu i eksploatacji pompowni i przewodów do osadów można posługiwać się danymi zamieszczonymi w tabl. 5-13.

Zawartość wody w osadzie, °/0 Prędkość przepływu osadu (m/sek) przez rurociąg o średnicy Zawartość wody w osadzie, e/o Prędkość przepływu osadu (m/sek) przez rurociąg o średnicy

Rurociągi ssawne i tłoczne pompowni osadów muszą być okresowo płukane. Do płukania używa się wodę z sieci wodociągowej, oczyszczone ścieki lub jeżeli w pobliżu znajduje się rzeka – wodę rzeczna. Popłuczyny można za zgodą władz sanitarnych odprowadzać do sieci kanalizacyjnej, rzeki lub zbiorników terenowych. W miejscach zmiany kierunku rurociągu oraz na odcinkach prostych co 200-400 m buduje się studzienki rewizyjne. Wypusty awaryjne umieszcza się co 14-2 km.

Pojemność zbiorników dolnych uzależniona jest od objętości osadów jednorazowo z nich odprowadzanych. Jeśli osady są pompowane poza teren zakładu oczyszczania ścieków, pojemność zbiornika dolnego przyjmuje się równą 15-minutowej wydajności pracujących pomp. Do mieszania osadu w zbiorniku można użyć samego osadu odprowadzonego do zbiornika przez odgałęzienie od przewodu tłocznego (umożliwiającego również spust osadu z rury tłocznej do zbiornika), mieszadła mechaniczne lub sprężone powietrze. Zbiornik myje się okresowo silnym strumieniem wody wodociągowej. Pochylenie dna zbiornika w kierunku wgłębienia pod lejami ssawnymi przyjmuje się 0,01-0,02, w zależności od wymiarów zbiornika.

Leave a Reply