Przekaźniki

Przekaźniki są to elementy pośredniczące w obwodach automatyki. Zależnie od przeznaczenia przekaźniki dzielą się na: sterujące, sygnalizacyjne, zabezpieczające, zwłoczne, wzmacniające oraz pomocnicze.

Najbardziej rozpowszechnione są przekaźniki, których zadziałanie powoduje elektromagnes. Dzielą się one na obojętne i polaryzowane.

Przekaźnik obojętny (neutralny) pokazany na rys. 4-3 składa się z rdzenia 1, cewki 2, jarzma 3, kotwiczki 4 i zespołów styków 5. Przepływ prądu przez uzwojenie cewki powoduje przyciągnięcie kotwiczki niezależnie od kierunku tego przepływu.

Jeżeli w obwodach sterowanych płyną prądy o dużych natężeniach, w przekaźnikach stosowane są łączniki rtęciowe dwu-, trój- i czterosty- kowe. Przekaźniki z łącznikami rtęciowymi przedstawione są na rys. 4-4,

Przekaźnik pomocniczy pośredniczący (rys, 4-4) składa się z dwu- ramiennej dźwigni 1, do której przymocowany jest łącznik rtęciowy 2. Na jednym końcu dźwigni zawieszony jest rdzeń magnetyczny 3, wchodzący w otwór cewki wzbudzającej 4, zaś na drugim końcu znajduje się przeciwciężar 5. Przepływ prądu przez cewkę powoduje wciągnięcie rdzenia do wnętrza cewki i przechylenie łącznika rtęciowego, wskutek czego zostaje zamknięty lub otwarty obwód główny. Przerwanie dopływu prądu do cewki przywraca pierwotne położenie łącznika wskutek działania przeciwciężaru.

W przekaźniku pomocniczym pośredniczącym (rys. 4-5) poruszany elektromagnetycznie rdzeń 2 opadając łączy obwód prądu wskutek podniesienia się poziomu rtęci 3, a podnosząc się przerywa obwód, gdyż poziom rtęci opada.

Przekaźnik pomocniczy maksymalno-minimainy (rys. 4-6) składa się z dźwigni 4, w środku której umocowany jest łącznik rtęciowy 3. Na obu końcach dźwigni zawieszone są rdzenie 2 wsuwające się w otwory cewki 1. Dopływ prądu do którejkolwiek cewki powoduje wciągnięcie rdzenia, przechylenie dźwigni oraz łącznika rtęciowego i zamknięcie jednego z obwodów głównych. Przy przepływie prądu przez drugą cewkę zostaje zamknięty drugi obwód.

Leave a Reply