Przeprowadzanie próby ciśnieniowej

– 8.5.5. Piyn zastosowany do przeprowadzania próby ciśnieniowej powinien mieć temperaturę od +10cC do t-40°C.

– 8.5.6. Podczas przeprowadzania próby ciśnieniowej szybkość wzrostu ciśnienia od ciśnienia obliczeniowego do próbnego zasadniczo nie powinna przekraczać 1 at/min. Pod ciśnieniem próbnym zbiornik należy utrzymywać w ciągu 5 min, po czym obniżyć ciśnienie jednostajnie do ciśnienia obliczeniowego, a następnie podnieść jeszcze raz do wysokości ciśnienia próbnego, utrzymywać zbiornik pod tym ciśnieniem w ciągu 5 min i obniżyć do ciśnienia obliczeniowego, przy którym należy przeprowadzać oględziny zbiornika.

– 8.5.7. Jeżeli wykonanie próby hydraulicznej jest niemożliwe (np. na skutek za dużych naprężeń w ścianach od ciężaru cieczy, na skutek trudności usunięcia cieczy z wnętrza zbiornika), to zamiast próby hydraulicznej należy wykonać próbę pneumatyczną powietrzem lub innym gazem neutralnym. Ze względu na niebezpieczeństwo dla otoczenia, próbę pneumatyczną należy przeprowadzać z zachowaniem specjalnych środków bezpieczeństwa. Zbiornik lub jego element wytrzyma! próbę ciśnieniową, jeżeli w wyniku próby nie stwierdzono w zbiorniku:

– a) pęknięć,

– b) przenikania cieczy lub gazu,

– c) odkształceń trwałych.

– 8.6. Poświadczenia wykonania i zbadania

– 8.6.1. Poświadczeniem prawidłowego wykonania i zbadania zbiornika lub elementu zbiornika jest wystawione przez wytwórcę ..Poświadczenie wykonania i zbadania” oraz cecha kontroli technicznej wybita na łbie lewego nita-wkręta lub na lewym nalutowanym krążku tabliczki fabrycznej, jak również na poszczególnych elementach zbiornika obok danych wymienionych w pkt. 5.4.

– 8.6.2. Do poświadczenia należy dołączyć:

– a) zestawieniowy rysunek zbiornika lub elementu wykonany w miarę możliwości na jednym arkuszu o formacie najwyżej AO.

Leave a Reply