Rodzaje i wybór pomp

Dla przyjętych założeń takich, jak np. położenie pompowni, zbiorników, zapotrzebowania cieczy itp. można, na podstawie obliczeń, wyznaczyć wydajność, wysokośójoodnoszenia i wysokość ssania pomp, które będą pracowały w projektowanej pompowni. Są to niewątpliwie najważniejsze dane umożliwiające dokonanie wyboru właściwych pomp. Poza tym duży, a niekiedy decydujący wpływ na wybór pomp mają: właściwości cieczy, względy ekonomiczne, potrzebny zakres działania oraz rodzaj rozporządzalnej energii napędowej. Każdy rodzaj pomp, odróżniający się od innych sposobem działania, ma sobie właściwy zakres zastosowania, w granicach którego jest najekonomiczniejszy, a czasem nawet nie do zastąpienia przez inny rodzaj pomp. Jeżeli na przykład pompownia ma podnosić ciecz bardzo zanieczyszczoną na wysokość 3-5 m, przy czym do dyspozycji jest jedynie energia wiatru, to najdogodniejsze będą pompy ślimakowe. Kiedy natomiast pompownia ma podnosić wodę znacznie zanieczyszczoną piaskiem z dużych głębokości, w zależności od szeregu warunków, można ją wyposażyć w powietrzne podnośniki cieczy (zwane pompami Mamut) lub w str.u mienice.

W rozdz. 5 będą omówione zakresy zastosowania pomp specjalnych, tutaj natomiast przedstawione są czynniki, które decydują o wyborze pomp tłokowych i wirowych oraz podany jest zakres ich zastosowania. Orientacyjne zakresy stosowania pomp tłokowych, odśrodkowych i śmigłowych pokazano na rys. 3-127.

Pompy tłokowe i nurnikowe są ekonomiczniejsze od pomp wirowych przy małych wydajnościach i dużych wysokościach podnoszenia. Na wybór pompy tłokowej można zdecydować się wtedy, jeżeli przy wahaniach ’wysokości podnoszenia ma być utrzymana stała wydajność. Pompy tłokowe jako parowe bezkorbowe, jakkolwiek nieekonomiczne, używane są w małych kotłowniach, ze względu na możliwość wykorzystania energii pary i prostą obsługę. Wakuometryczna wysokość ssania pomp tłokowych zależy od szeregu czynników, z których najistotniejsze są: temperatura wody i szybkość obrotowa (patrz tabl, 3-54),

Leave a Reply