Rodzaje urządzeń technicznych

– § 1. W rozumieniu rozporządzenia:

– 3) stałymi zbiornikami ciśnieniowymi są naczynia samoistne lub stanowiące część aparatury lub innego urządzenia, slLiżące jako zbiorniki do magazynowania lub stanowiące pomieszczenie dla cieczy lub gazów pod ciśnieniem wyższym od atmosferycznego, ustawiane na stale w danym miejscu pracy lub połączone trwale z takimi urządzeniami ruchomymi, które nie służą wyłącznie do transportu płynów zawartych w tych zbiornikach, z wyjątkiem zbiorników użytkowanych do magazynowania paliwa do napędu pojazdów, z którymi są trwale połączone.

Rodzaje urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu g 2. Dozorowi technicznemu podlegają – z wyjątkiem wymienionych w § 3 – następujące urządzenia techniczne:

– 3) stale zbiorniki ciśnieniowe,

– § 3, Nie podlegają dozorowi technicznemu (§ 2) następujące urządzenia techniczne:

– 3) stale zbiorniki ciśnieniowe: aj zbiorniki o ciśnieniu nie przekraczającym 0,7 at n,

– b) zbiorniki o ciśnieniu przewyższającym 0.7 at n i iloczynie ciśnienia w at n przez pojemność w litrach nie przewyższających 300, jeżeli są ustawione w miejscach nie mających charakteru użyteczności publicznej.

– c) zbiorniki znajdujące się pod nie przewyższającym 30 at n ciśnieniem cieczy, o temperaturze nie przekraczającej temperatury wrzenia przy ciśnieniu 0,7 at n, jeżeli są ustawione w miejscach nic mających charakteru użyteczności publicznej,

– d) wyprodukowane przed dniem 0 maja 1001 r. zbiorniki hydroforowe do instalacji wodociągowych, jeżeli całkowita ich pojemność nie przekracza 1000 litrów, ciśnienie nie przekracza 5 at n. a ich przestrzeń poduszkowa nie jest wyposażona w’ instalację służącą do tłoczenia do niej powietrza.

Leave a Reply