Równoległa współpraca pompowni – ciąg dalszy

Wydajności Q2 i Q2 i wysokości podnoszenia H1, H2 poszczególnych pompowni uzyskamy przechodząc wykreślnie (w kierunkach oznaczonych strzałkami) od punktu P przez punkty Pj i P’2 na charakterystykach zredukowanych do punktów Pi i P2 na charakterystykach obu pompowni. Na rys. 6-11 pokazane są również punkty pracy indywidualnej I1, I2 każdej pompowni bez udziału drugiej.

Podobnie postępujemy w przypadku współpracy równoległej kilku pompowni. Należy zaznaczyć, że przy projektowaniu trzeba rozważyć wszyst kie warianty wyposażenia i planu pracy pompowni. W zależności od doboru zespołów pompowych wszystkie lub tylko niektóre pompownie mogą współpracować ekonomicznie. Pompownie pracujące indywidualnie przy współpracy równoległej w niektórych lub we wszystkich warunkach mogą pracować nieekonomicznie niekiedy nawet włączanie pompowni do współpracy równoległej może być niecelowe, ponieważ nie prowadzi ono do zwiększenia wydajności.

Duże zakłady wodociągowe mają ujęcia w znacznej odległości od miejsca dostawy. Szczególnie w terenie górzystym zachodzi nieraz konieczność łączenia równoległego kilku pompowni oraz przetłaczania wody za pomocą pompowni połączonych szeregowo. Przetłaczanie odbywa się dwoma lub kilkoma rurociągami. Szeregowo połączone pompownie zaopatrywane są w pośrednie zbiorniki wyrównawcze. Schemat pompowni współpracujących równolegle i szeregowo przedstawiony jest na rys. 6-12a. Rzadziej spotykany jest układ pokazany na rys. 6-12b.

Określanie punktów pracy i projektowanie pompowni pracujących równolegle i szeregowo odbywa się zgodnie z zasadami podanymi w p. 6.1 i 6.2. Przy tego rodzaju współpracy zmienne warunki wynikają nie tylko z wielu sposobów łączenia zespołów pompowych i pompowni oraz różnych poziomów cieczy, lecz także z powodu awarii pomp, pompowni i rurociągów.

Leave a Reply