Szeregowa współpraca pompowni

– Szeregowa współpraca pompowni jest nieodzowna w następujących przypadkach:

– jeżeli v/ pobliżu miast nie ma wystarczających zasobów wodnych o dobrej jakości wody, co zmusza do sprowadzania wody z dużych odległości,

– jeżeli zachodzi potrzeba długotrwałego, ciągłego, taniego transportu ropy naftowej lub innych cieczy w dużej ilości i na znaczne odległości,

– jeżeli występują znaczne różnice w ukształtowaniu pionowym terenu, na którym zbudowane jest miasto,

– jeżeli na terenie zakładu lub dzielnicy zasilanych z wodociągu głównego konieczne jest okresowe dysponowanie wodą o zwiększonym ciśnieniu, np. do celów przeciwpożarowych,

– jeżeli nastąpi! wzrost liczby odbiorców i zapotrzebowania wody przy równoczesnym zmniejszeniu się przekrojów przepływowych rurociągów wskutek powstania odkładów,

– jeżeli zachodzi konieczność przesyłania ścieków i osadów na odległości przekraczające możliwości podnoszenia pomp do cieczy zanieczyszczonych, które, jak wiadomo, są pompami niskociśnieniowymi, jednostop- niowymi z kierownicą w postaci kanału spiralnego.

Pompownie mogą współpracować szeregowo w dwóch układach: z bezpośrednio połączonymi rurociągami i ze zbiornikami wyrównawczymi pośrednimi.

Szeregowa współpraca pompowni w układzie z bezpośrednio połączonymi rurociągami (rys. 6-1) polega na podnoszeniu cieczy przez pompownie położone bliżej miejsca poboru do pompowni położonych bliżej odbiorników, dzięki bezpośrednim połączeniom rurociągów tłocznych z rurociągami ssawnymi sąsiadujących ze sobą pompowni. Pompownia 2 pobiera ciecz ze zbiornika dolnego 1 i przez rurociąg tłoczny 3 tłoczy ją do rurociągów ssawnych pompowni 4. Podobnie współpracują pompownie 4 i 6. Ostatnia pompownia 6 dostarcza ciecz do zbiornika górnego 8.

Leave a Reply