Typowy przykład regulacji automatycznej w pompowni

Typowym przykładem regulacji automatycznej jest regulacja ciśnienia panującego w przewodzie tłocznym za pomocą regulatora, działającego na zawór umieszczony na przewodzie obiegowym, łączącym przewód tłoczny tuż za króćcem tłocznym z przewodem ssawnym. Wielkością regulowaną jest ciśnienie panujące w określonym punkcie przewodu tłocznego. Wielkościami zakłócającymi są rozbiór cieczy i zmiana napięcia prądu zasilającego silnik elektryczny napędzający pompę. Regulator mierzy ciśnienie panujące w określonym punkcie rurociągu tłocznego, porównuje je z wielkością zadaną. i odpowiednio zmienia położenie zaworu na przewodzie obiegowym, zbliżając wartość ciśnienia regulowanego jak najbardziej do wartości zadanej.

Jeśli obwód regulacyjny jest obwodem otwartym, układ nosi nazwę układu sterowania. W układzie sterowania nie ma sprzężenia zwrotnego, a zmiany wielkości regulowanej dokonywane są na podstawie informacji o innej wielkości. Przykładem może być sterowanie uruchamiania zespołu pompowego za pomocą odpowiedniego impulsu. Przebieg uruchomienia nie wpływa na urządzenie, w którym został wytworzony impuls zapoczątkowujący przebieg.

Sterowanie odbywa się zawsze według pewnego programu, w którym występują kolejne operacje wzajemnie od siebie zależne. Na urządzenia sterujące działają również wielkości zakłócające (np. wzrost temperatury łożyska), które po osiągnięciu określonej wartości powodują impuls zapoczątkowujący pewien przebieg (np. wyłączenie zespołu z wadliwie działającym łożyskiem i uruchomienie innego zespołu).

Leave a Reply