Układ automatycznej kontroli w pompowni

Obieg sterowania (rys. 4-2) obejmuje układ lub część układu od organu wytwarzającego impuls sterujący do miejsca, w_ którym mierzy się wynikowy stan sterowanego obiektu, a więc: organ wytwarzający impuls sterujący, tzw. nadajnik sterujący, człon wzmocnienia, w którym impuls dzięki energii pomocniczej doprowadzonej z zewnątrz zostaje wzmocniony lub przekształcony i wprowadzony do członu wykonawczego, działającego na obiekt sterowany. Człon kontroli na wyjściu obiektu sterowanego przeprowadza pomiar kontrolny.

Oprócz układów automatycznej regulacji i automatycznego sterowania istnieją układyautomatycznej kontroli i układy automatycznego zabezpieczenia.

W układzie automatycznej kontroli (automatycznym układzie pomiarowym) stan fizyczny lub parametr obiektu zostaje przekazany, a niekiedy przetworzony i przekazany do organu sterującego, który oddziałuje na organ odtwarzający, ten zaś wskazuje, sygnalizuje lub rejestruje wartość wielkości kontrolowanej.

Zadaniem układu automatycznego zabezpieczenia jest przerwanie kontrolowanego procesu w momencie przekroczenia granic określonego zakresu pracy. Urządzenie blokady uniemożliwia wykonanie niedozwolonej w określonych warunkach czynności.

Jeśli odległość między obiektem sterowania i kontroli a stanowiskiem sterowania, skąd przekazywane jest zadanie i dokąd przekazywana jest wartość kontrolowanej wielkości, jest duża, konieczne jest stosowanie układów telemechaniki. Różnią się one tym od układów automatyki stosowanej przy niewielkich odległościach poszczególnych członów układu, że dodatkowo są wyposażone w łącze telemechaniczne, nadajnik, który służy do zmiany przekazywanej wielkości na wielkość, która jest odpowiednia do przesłania łączem tełemechanicznym, i odbiornik, służący do zmiany wielkości odebranej z łącza na wielkość, która jest odpowiednia do oddziaływania na organ wykonawczy lub odtwarzający

Leave a Reply