Układy o zmiennych zwierciadłach wody w zbiornikach

Pompy współpracują najczęściej ze zbiornikami, w których zmienia się położenie zwierciadła wody. Poziom zwierciadła wody w zbiorniku dolnym, którym może być rzeka, jezioro, studnia zbiorcza lub rurowa, uzależniony jest najczęściej od pory roku.

Na zmianę poziomu ‚wody w zbiorniku górnym wpływa natężenie rozbioru wody, które również uzależnione jest od pory roku, dnia i nasilenia pracy w zakładach przemysłowych.

Zmiana poziomów zwierciadeł wody w zbiornikach powoduje zmianę całkowitej wysokości podnoszenia i przebiegu linii ciśnień. Ponadto na wartość całkowitej wysokości podnoszenia i przebieg linii ciśnień wpływają: usytuowanie zbiornika górnego względem pompowni i sieci, wymagane ciśnienie w najbardziej niekorzystnym punkcie odbioru, rzędne pompowni, zbiornika i punktów odbioru oraz natężenie przepływu wody w rurociągach.

Zbiornik górny może znajdować się między pompownią i siecią (zbiornik przepływowy), na końcu sieci (zbiornik końcowy) lub w środku sieci (zbiornik pośredni). Wysokość ciśnienia w punkcie odbioru najbardziej niekorzystnym pod względem rzędnej i pod względem odległości od źródła zaopatrzenia określona jest potrzebami lub przepisami. Powinna ona ulegać możliwie małym wahaniom niezależnie od natężenia rozbioru.

Na rysunku 1-23 przedstawiony jest układ z pompą wirową 3 i górnym zbiornikiem przepływowym 6, Wysokość ciśnienia w punktach odbioru zależy od poziomu wody w tym zbiorniku. Poziom dna zbiornika musi być

Przebieg linii ciśnień w głównym rurociągu między zbiornikiem górnym i siecią zależy od poziomu wody w zbiorniku górnym i od rozbioru wody Przy najwyższym poziomie wody w zbiorniku górnym i małym rozbiorze, linią ciśnień jest linia E-F, jeżeli rozbiór jest większy – linia E-G. a jeżeli nie ma rozbioru – prosta E-H. Odpowiednio do natężenia przepływu przy najniższym poziomie wody w zbiorniku górnym linia ciśnień przebiega rozmaicie, np. E’-F’ lub E’-G’ Linie te mają załamania uzależnione od liczby pośrednich czynnych punktów czerpalnych.

Leave a Reply