Ustawa z dnia 31 stycznia 1961 r. o dozorze technicznym cz. II

Art. 5. Urządzenia techniczne powinny być budowane i użytkowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo ruchu tych urządzeń i bezpieczeństwo dla otoczenia.

Art. G. Spawanie urządzeń technicznych może być wykonywane tylko przez zakład}7 lub osoby uprawnione do tego przez organy dozoru technicznego.

Art. 7. Urządzenia techniczne mogą być użytkowane tylko na podstawie decyzji o dopuszczeniu ich do ruchu, wydane przez organy dozoru technicznego.

A.rt. 8.1. Kto zamierza użytkować urządzenia techniczne podlegające rejestracji

– 1 odbiorowi technicznemu obowiązany jest zgłosić te urządzenia do rejestracji z ich dokumentacją techniczną i przedstawić je do odbioru technicznego właściwemu organowi dozoru technicznego.

– 2. Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia terminy zgłoszenia da rejestracji i odbioru technicznego tych użytkowanych urządzeń technicznych, które nie były zgłoszone do rejestracji i odbioru technicznego do dnia wejścia w życie ustawy.

Art. i). Kto użytkuje urządzenie techniczne podlegające stałemu dozorowi technicznemu, obowiązany jest przygotować to urządzenie do badań okresowych i nadzwyczajnych (art. 3 ust. 1 pkt 2).

Art, 10. Kio zamierza dokonać przeróbki urządzenia technicznego, obowiązany jest uzyskać na to zgodę organu dozoru technicznego.

Art. 11. O każdej awarii, niebezpiecznym uszkodzeniu urządzenia technicznego oraz o nieszczęśliwym wypadku związanym z eksploatacją urządzenia użytkownik obowiązany jest zawiadomić niezwłocznie właściwy organ dozoru technicznego.

Art. 12.1. Za czynności organów dozoru technicznego pobierane będą opłaty w wysokości ustalonej w trybie przepisów o ustaleniu cen, opłat i stawek taryfowych.

– 2. Należności przypadające organom dozoru technicznego za ich czynności podlegają ściągnięciu w trybie egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych.

Leave a Reply