Ustawa z dnia 31 stycznia 1961 r. o dozorze technicznym cz. III

Art. 13.1. Przepisy o budowie i eksploatacji urządzeń technicznych oraz wykonywaniu dozoru technicznego nad tymi urządzeniami, z wyjątkiem urządzeń, o których mowa w ust. 2 i 3 niniejszego artykułu, wydaje w drodze rozporządzenia Minister Górnictwa i Energetyki.

– 2. Przepisy o eksploatacji kotłów parowozowych i kotłów ustawionych w wagonach kolejowych, jak również przepisy o wykonywaniu dozoru technicznego nad tymi urządzeniami technicznymi, z wyjątkiem dźwigów, które są eksploatowane przez przedsiębiorstwo Polskie Koleje Państwowe, przez podlegle Ministrowi łiomunikacji przedsiębiórstwa stanowiące zaplecze techniczne kolei i przez przedsiębiorstwa robót kolejowych – wydaje Minister Komunikacji w porozumieniu z Ministrem Górnictwa i Energetyki.

– 3. Przepisy o budowie i eksploatacji dźwignic portowych, urządzeń technicznych na morskich jednostkach pływających, urządzeń technicznych z wyjątkiem katlów parowych i wodnych na stal kuch rzecznych oraz przepisy o wykonywaniu dozoru technicznego nad tymi urządzeniami wydaje Minister Żeglugi w porozumieniu z Ministrem Górnictwa i Energetyki.

– 4. Przepisy o budowie i eksploatacji urządzeń technicznych poddanych dozorowi technicznemu na podstawie art. 1 ust. 3 oraz o wykonywaniu tego dozoru wydaje Minister Górnictwa i Energetyki w porozumieniu z właściwymi ministrami.

– 3. Przepisy, o których mowa w ust. 1-4, mogą określać, jakim kwalifikacjom powinny odpowiadać osoby mające obsługiwać, konserwować lub naprawiać urządzenia techniczne.

– 0. Przepisy, o których mowa w usL. 1-4. powinny być zgodne z obowiązującymi n ormam i pa ń s t wo wy m i.

Art. 14. Kto będąc zobowiązany do zgłoszenia urządzenia technicznego do rejestracji i odbioru technicznego przez organ dozoru technicznego nie dopełnia tego obowiązku lub dopuszcza do użytkowania takiego urządzenia bez uzyskania decyzji o dopuszczeniu go do ruchu przez organ dozoru technicznego, podlega karze aresztu do jednego roku lub karze grzywny w wysokości do 20 000 złotych.

Art. 13. Kto dopuszcza do użytkowania urządzenia technicznego wbrew zakazowi organu dozoru technicznego lub kto dokonuje przeróbek urządzenia technicznego bez zgody organu dozoru technicznego, podlega karze aresztu do lal dwóch lub karze grzywny w wysokości do 30 IKK) złotych.

Art. 1(1.1. Kto nie wykonuje obowiązku zawiadomienia organu dozoru technicznego o awarii lub niebezpiecznym uszkodzeniu urządzenia technicznego, lub o nieszczęśliwym wypadku związanym z eksploatacją urządzenia technicznego, podlega karze grzywny w wysokości do 43UU złotych,

– 2. Orzekanie w sprawach określonych w ust. 1 następuje w trybie przepisów o orzecznictwie karno-administracyjnym.

Leave a Reply