Ustawa z dnia 31 stycznia 1961 r. o dozorze technicznym

– Art. 1.1. Ustanawia się dozór techniczny nad:

– 1) kotłami parowymi i wodnymi,

– 2) stałymi i przenośnymi zbiornikami ciśnieniowymi,

– 3) wytwornicami acetylenowymi,

– 4) dźwignicami, zwanymi w dalszych przepisach ustawy „urządzeniami technicznymi”-

– Art. 3.1. Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi obejmuje:

– 1) przeprowadzenie rejestracji i odbioru technicznego urządzeń technicznych przed ich dopuszczeniem do ruchu oraz dopuszczanie urządzeń technicznych do ruchu.

– 2) wykonywanie okresowych i nadzwyczajnych badań urządzeń technicznych,

– 3) wstrzymywanie ruchu urządzeń technicznych w przypadku nieprzestrzegania przepisów lub zagrożenia bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzkiego,

– 4) sprawdzanie kwalifikacji osób obsługujących urządzenia techniczne,

– 5) udzielanie zezwoleń na dokonywanie spawania urządzeń technicznych,

– G) nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem przepisów ustawy przez użytkowników urządzeń technicznych.

– 2. W zależności od rodzaju urządzeń technicznych dozór techniczny nad tymi urządzeniami może być stały. tj. wykonywany w potnym rozmiarze określonym w ust. 1, lub ograniczony do niektórych czynności, określonych w ust. 1,

– 3. Rada Ministrów określi szczegółowo w drodze rozporządzenia zakres dozoru technicznego nad poszczególnymi urządzeniami technicznymi.

– Art. 4.1. Organami dozoru technicznego są: Urząd Dozoru Technicznego, podlegle temu Urzędowi jednostki terenowe oraz inne organy określone przez Radę Ministrów.

– 2. Urząd Dozoru Technicznego podlega Ministrowi Górnictwa i Energetyki,

– 3. Rada Ministrów określi szczegółowo w drodze rozporządzenia organy dozoru technicznego, ich organizację, podporządkowanie oraz zakres działania przy zapewnieniu tym organom niezależności ich decyzji w sprawach objętych dozorem technicznym,

Leave a Reply