Usytuowanie i pomieszczenia pompowni

Miejsce, na którym ma być zbudowana pompownia, należy tak wybrać, aby koszt jej budowy i jednostkowe zużycie energii w czasie eksploatacji były jak najmniejsze. Duży wpływ na usytuowanie pompowni ma położenie zbiornika dolnego. Ze względu na ograniczoną wysokość ssania pomp budynek pompowni, tak w pionie jak i w poziomie, nie może być zbyt oddalony od zbiornika dolnego czy też od źródła poboru cieczy. Równocześnie pożądane jest, aby wysokość i odległość, na jakie ciecz ma być tłoczona, były jak najmniejsze, tzn. pompownia powinna znajdować się blisko odbiorników. Ważną rolę w wyborze miejsca pod budowę pompowni odgrywa odległość od źródeł zasilania w energię elektryczną i w wodę oraz możliwość odprowadzania ścieków.

Pompownia powinna być wybudowana w dobrych gruntach (dobre warunki posadowienia) o niskim poziomie wody gruntowej i na terenie nie podlegającym zalewom, np. w czasie powodzi. Przy wyborze miejsca należy uwzględnić trudności związane z prowadzeniem rurociągu tłocznego (przez rzeki, tory kolejowe i drogi).

Jeśli pompownia znajduje się w budynku lub na terenie urządzeń do oczyszczania tłoczonej cieczy, miejsce, gdzie będzie ona wybudowana, może być uzależnione od urządzeń oczyszczających, które mogą zadecydować o rozmieszczeniu samych urządzeń i pompowni.

Przy określeniu położenia budynku pompowni należy stosować się również do przepisów, ściśle określających jej położenie w stosunku do innych obiektów (np. przepisy sanitarne dotyczące oddalenia pompowni ścieków od budynków mieszkalnych).

Biorąc pod uwagę wszystkie czynniki mające wpływ na położenie budynku pompowni, należy przeprowadzić dla kilku możliwości obliczenia techniczno-ekonomiczne, które zadecydują o wyborze najodpowiedniejszego miejsca budowy.

Wymiary i kształt budynku pompowni uzależnione są od ilości i rozmieszczenia zespołów pompowych. W miarę możności należy się starać, aby stosunek długości do szerokości hali pompowni był większy niż 4, gdyż daje to możliwość najdogodniejszego rozmieszczenia zespołów pompowych. Oprócz hali pomp i pomieszczeń na urządzenia elektryczne (podstacje lub rozdzielnie) małe pompownie (z 2-4 zespołami o małej -wydajności) powinny mieć pomieszczenia z umywalką i ustępami oraz mały pokój dyżurny. Średnie i duże pompownie (z większą liczbą niż 4 zespołów o średniej i dużej -wydajności) dodatkowo powinny mieć dyżurkę, warsztat, szatnię z natryskami, ustęp z umywalką i podręczny magazyn.

Leave a Reply