W co powinny być wyposażone sprężarki?

Sprężarki powinny być zaopatrzone w filtry ssawne zatrzymujące stale zanieczyszczenia znajdujące się w powietrzu oraz oddzielacze wody i oleju wbudowane w przewód tłoczny za sprężarką.

W małych zbiornikach hydroforowych (do 300 1) powietrze można uzupełniać z przenośnych zbiorników napełnionych sprężonym powietrzem. W pompowniach hydroforowych wyposażonych w pompy samozasysa- jące, doprowadzanie powietrza do zbiornika może odbywać się w sposób ciągły lub doraźny przez zawór napowietrzający znajdujący się na odgałęzieniu przewodu ssawnego.

Napełnianie zbiorników hydroforowych powietrzem może się również odbywać za pomocą urządzeń, w których głównym elementem jest stru- mienica 1 (rys. 3-120) umieszczona za króćcem tłocznym pompy odśrodkowej 2. Urządzenie poza tym wyposażone jest w przestawiane ręcznie kurki 6 i 7, samoczynny zawór napowietrzający 9 i przewód obiegowy 3. Podczas zwykłej pracy pompy 2 woda przepływa z rury ssawnej 4 przez kurek 6, pompę i kurek 7 do zbiornika hydroforowego 8. Grzybek zaworu napowietrzającego 9 jest wtedy dociskany do swego gniazda. W celu doprowadzenia powietrza do zbiornika należy oba kurki ć> i 7 obrócić o 90°. Spowoduje to przepływ wody przez strumienicę 1, która wytworzy podciśnienie, zassie z otoczenia powietrze przez zawór 9 i doprowadzi je wraz z wodą do zbiornika 8. Tam następuje oddzielenie powietrza od wody, która przez otwarty u góry a zamknięty u dołu kurek 7, przewód obiegowy 3 i kurek 6 powraca do pompy.

Leave a Reply