Wybór napędu pomp cz. II

Po ustaleniu rodzaju energii stosowanej w projektowanej pompowni należy obrać rodzaj silników napędzających pompy pomaga przy tym znajomość charakterystyk mechanicznych pomp i silników napędowych.

Charakterystyką mechaniczną pompy lub silnika nazywamy zależność momentu obrotowego (momentu oporu lub momentu na pędowego) M na wale od szybkości obrotowej n. Obrazem geometrycznym charakterystyki mechanicznej jest więc wykres funkcji M = f (r). Moment wyraża się w kGm lub jako wielkość bezwymiarową w procentach momentu nominalnego M„, zaś szybkość obrotową w obr/min lub również jako wielkość bezwymiarową w procentach nominalnej szybkości obrotowej n„.

Moment oporu pompy tłokowej zależy od ciśnienia panującego na wylocie pompy. Teoretyczną charakterystyką mechaniczną pompy tłokowej {rys. 3-147) jest więc dlatego prosta równoległa do osi odciętych. Charakte- rystyki rzeczywiste pomp tłokowych odbiegają od charakterystyki teoretycznej. Ich przebieg uzależniony jest od typu, równomierności pracy i sposobu roanuchu pompy. Jeżeli pompa tłokowa uruchomiana jest w stanie odciążającym silnik, to na moment na wale przy rozruchu składają się: bezwładność układu korbowego z kołem zamachowym lub pasowym czy też bez nich i opór tarcia, którego wartość jest największa przy n = 0. W miarę wzrostu szybkości obrotowej maleje opór tarcia, a rośnie opór przepływu cieczy przez zawory i przewód obiegowy.

Moment oporu pompy tłokowej w stanie nieodciążającym silnik w czasie rozruchu jest większy przy nominalnej szybkości o 50-100% od momentu nominalnego. Podczas ruchu ustalonego moment oporu pomp tłokowych i nurnikowych ulega wahaniom zależnym od typu pompy i nierównomier- ności działania momentów na wał korbowy. Zmniejszenie wahań momentu oporowego uzyskuje się przez powiększenie momentu zamachowego. Duże wahania mocy na wale pompy tłokowej napędzanej silnikiem elektrycznym wpływają niekorzystnie na silnik i sieć zasilającą.

Leave a Reply