Zakres dokumentacji rejestracyjnej

– 9.1. Zgłoszenie zbiornika do rejestracji powinno być dokonane pisemnie. Do zgłoszenia należy dołączyć w dwóch egzemplarzach:

– a) opis zbiornika na formularzu według wzoru ustalonego przez Urząd Dozoru Technicznego,

– b) opis działania zbiornika z wyszczególnieniem danych dotyczących źródeł zasilania zbiornika wraz z koniecznym schematem rurociągów,

– c) obliczenie lub pisemne stwierdzenie wielkości maksymalnego natężenia w kg’h dopływu płynów do zbiornika lub maksymalnego natężenia w kgdi wytwarzania się oparów w zbiorniku,

– d) dla zbiornika ustawionego na wolnym powietrzu – plan sytuacyjny zbiornika z uwzględnieniem rozmieszczenia sąsiadujących budynków w promieniu 10 m,

– e) dla zbiornika ustawionego w budynku – plan usytuowania zbiornika z oznaczeniem miejsca ustawienia zbiornika oraz związanych z nim urządzeń pomocniczych,

– i) dla zbiorników połączonych trwale z urządzeniem ruchowym – rysunki szkicowe usytuowania i sposobu zamocowania zbiornika,

– g) poświadczenie wykonania i zbadania zbiornika wraz z załącznikami wymienionymi w pkt. 8.6.2.

– 9.2. W razie gdy zgłoszenie, o którym mowa w pkt. 9.1 dokonuje zakład produkujący zbiornik, dane wymienione w pkt. 9.1, lit. d oraz e dostarcza użytkownik zbiornika po jego ustawieniu.

Leave a Reply